Terug naar 432 Hz (Dutch)

 

Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

432 Hz is de natuurlijke "stemtoonhoogte" in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt op bijvoorbeeld muziekcd's en mp3'tjes.

Met de stemtoonhoogte wordt bedoeld de vaste toonhoogte bij muziekinstrumenten van de kamertoon, dat is de muzieknoot A boven de middelste C, wetenschappelijk A4 genoemd.

In 1939 is in Duitsland en Engeland besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. De Verenigde Staten deden dit al in 1936. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz?

1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz, dit blijkt ook uit onderzoek. Wel moet je een goed gehoor hebben om dit verschil te kunnen ervaren. In de praktijk blijkt dat het verschil vooral te horen is bij rustige en klassieke muziek, en wat minder bij harde muziek.

2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz wat minder, wat vooral bij een hoog volume (bij concerten bijvoorbeeld) mogelijk (meer) hoorschade voorkomt. Wel moet dit nog verder wetenschappelijk worden onderzocht.


3. Verder heeft 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het "voelen". Veel muziekliefhebbers vinden het laatste prettiger, vooral hooggevoelige mensen. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt ook de persoonlijke ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.

Het comité 'Terug naar 432 Hz' pleit, vanwege deze redenen, voor een wereldwijde invoering van 432 Hz als stemtoonhoogte in de muziek, zoals het meestal ook in lang vervlogen tijden geweest blijkt te zijn.

Het comité wil in eerste instantie dat zo veel mogelijk muziekliefhebbers bekend raken met dit verschil van 8 Hz. Als steeds meer mensen dit weten en ook de kwaliteiten van 432 Hz inzien, kan dat hopelijk de muziekindustrie bewegen uiteindelijk de standaard te veranderen.

De meeste muziekinstrumenten zijn in principe ook om te stemmen naar 432 Hz, al is dat voor het ene instrument vrij eenvoudig, en voor de ander erg lastig.

De initiatiefnemer van dit comité, opgericht in april 2008, is de Nederlandse muziekliefhebber Richard Huisken. 

 

Back to 432 Hz (English)

  

Sound and music consist of vibrations, the more vibrations per second, the higher the pitch. The unit for this is the Hertz, abbreviated Hz.

432 Hz is the natural "musical pitch" in the universe, as opposed to 440 Hz, which is the standard in the music nowadays in, for example, music albums and mp3 files.

This musical pitch is the standard pitch of the diapason, which is the musical note A above the middle C, scientifically named A4.

In 1939 Germany and England determined 440 Hz as the frequency of the musical pitch, after first recommendations in the 19th century. The United States did this already in 1936. Their effort to standardize this worldwide didn't succeed for then. But in 1953 at a congres of musicians in London, 440 Hz still became the international ISO 16-standard.  Many protests of (among others) French musicians, who wanted 432 Hz as the standard, didn't help unfortunately.

Most musical instruments are therefore adjusted at 440 Hz nowadays, that wasn't earlier always the fact. If you find musical instruments from ancient times (for example from the old Greeks and Egyptians), and nowadays in still distant areas on Earth, these instruments are mostly adjusted at 432 Hz.

What are the advantages of 432 Hz above 440 Hz?

1. Research shows that music in 432 Hz, in according to the majority of the music lovers, is nicer for hearing, softer, brighter and more beautiful than music in 440 Hz. But you must have a good ear for music to hear this difference. Practically the difference is more clear with quiet and classical music than with hard, loud music.

2. Because 432 Hz gives a greater clarity than 440 Hz, there's less need to play music in 432 Hz as loud as in 440 Hz. This means less hearing damage, as long as you put the volume not too high. It's known that, for example, 90 dB gives hearing damage after 8 hours. Further there's also less sound pressure with 432 Hz, what means that at a high volume (for example at concerts) it's possible that (more) hearing damage will be prevented. This has to be researched further scientifically.

3. 432 Hz is more favourable for the chakras too. 440 Hz is working at the third eye chakra, "the thinking", while 432 Hz is working at the heart chakra, "the feeling". Many music lovers find the latter more pleasant, especially highly sensitive people. Listening to music in 432 Hz also accelerates the personal development of the music lover, although the tempo is for everyone different.

The committee 'Back to 432 Hz' wants, because of these reasons, a worldwide introduction of 432 Hz as the standard musical pitch, like it seems most in days gone by too.

The committee thinks it's important that at first so many people as possible get acquainted with the difference of 8 Hz. If many people know this and also believe the qualities of 432 Hz, it's  to be hoped that the music industry will change the standard finally.

Most musical instruments can be adjusted in principle at 432 Hz too, although it's not so easy for every instrument.

The Dutch music lover Richard Huisken is the initiator of this committee, founded in April 2008.

Comité 'Terug naar 432 Hz'    info@terugnaar432hz.org